Adatvédelmi nyilatkozat

 

Prépost Tamás egyéni vállalkozó (mint Szolgáltató) a https://pixelight.hu Weblap üzemeltetője és Adatkezelője jelen Adatvédelmi Nyilatkozat közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával, Weblapon történő regisztrációval, a megrendelés leadásával Ön, mint látogató / Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített módon és időtartamban felhasználja.

1 – Adatkezelés és adatfeldolgozás

1.1 – Adatkezelő

Prépost Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely és telephely: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 33 fsz. 4
Képviselő: Prépost Tamás ev.
Nyilvántartási szám: 50546394
Adószám: 67647631-1-38
Honlap: https://pixelight.hu
Ügyfélszolgálati email: [email protected]
Ügyfélszolgálati űrlap: kapcsolat menüpont

1.2 – Adatfeldolgozó

Wakelite Kft. – Tárhely szolgáltató
Honlap: https://www.wakeliteweb.com
Székhelye: 9700 Szombathely, Bezerédi Amália u. 5.
Cégjegyzékszáma: 18-09-111137
Adószám: 23974874-2-1

2 – Weboldal látogató, adatkezelés célja, jogalapja

2.1 – Weboldal látogató

A Weboldal látogatója a Szolgáltató Weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok megadása, kezelése.

2.2 – Adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása a következők maradéktalan teljesülése érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti megkeresésből, szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése, a Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról, tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, melyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére információkat küldeni a Weblap működésével, annak változásával kapcsolatban.

3 – Kezelt adatok, személyes adatok köre, használat célja(i)

3.1 – Kapcsolati űrlapot kitöltő Felhasználó

a, – teljes név (azonosításhoz, válaszadáshoz)
b, – email cím (válaszadáshoz)
c, – megkeresés tárgya és üzenet (válaszadáshoz)
d, – IP cím (kéretlen üzenetek rendszerszintű szűréséhez)

3.2 – Cookie (sütik)

A Pixelight Weblapon tett látogatás során, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybevételekor, a látogató / Felhasználó hozzájárul, hogy egy vagy több speciális karaktersorozatból álló azonosító file ún. cookie (továbbiakban süti) kerül megküldésre és elhelyezésre a felhasználó elektronikus végberendezésén, számítógépén. A süti által a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „munkameneti” típusúak, melyeket a böngésző különféle időpontig, lejáratig tárol, feltéve, hogy azt a felhasználó nem törli vagy tiltja le.

A sütik típusai:

Alapműködést biztosító (szükségszerű) sütik

Ezen sütik biztosítják a Weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, valamint látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudom garantálni a Weblap üzembiztos használatát. A szükségszerű sütik az oldal használatával, külön hozzájárulás nélkül elfogadásra kerülnek.

Statisztikai célú sütik

Weblap fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is megtalálhatók, melyek lehetővé teszik információ gyűjtését azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a Weblapot. Ezek a sütik nem tudják személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg, a Weblap mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Jelenleg ilyen típusok a Pixelight Weblapon nem találhatók.

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja őket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e őket.

Felhívom figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Weblap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja Weblap funkcióit teljeskörűen használni, illetve, hogy a Weblap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A képernyő alsó sarkában található gombra kattintva ellenőrizheti az Adatvédelmi beállításokat, megismerheti, valamint ki és bekapcsolhatja a sütiket a javasolt rendszer szerint. E javasolt beállítások mellett biztosított a Weboldal zavartalan használata.

Ettől eltérő egyedi beállítások működési problémákat okozhatnak.

A weblapon használt sütik

Szükségszerű sütik

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Az Ön hozzájárulása Egy népszerű védelmi szoftver, a CloudFlare működéséhez elengedhetetlen, tehát biztonsági okokból alkalmazzuk, hogy védjük a szervereinket, így az Ön adatait is. Sütitől függően: – fél évig CloudFlare kód __cfduid

Statisztikai célú sütik

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják Felhasználóink weboldalunkat Sütitől függően: – munkamenet végéig
– 1 percig
– 24 óráig
– 90 napig
– 2 évig
Google Analytics kód _ga
_gid
_gat
_gac_<property-id>

3.3 – A Szolgáltató a kezelt adatokat elektronikus formában tárolja, azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

4 – Személyes adatok megtekintése, módosítási iránti kérelem személyes adatok vonatkozásában

A Felhasználó a megkeresés során megadott és ennek alapján a Szolgáltató által tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, ez irányú kérelmét a Szolgáltató email címére küldheti meg.

5 – Személyes adatok törlése

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a megadott személyes adatainak törlését kérje a Szolgáltató elérhetőségein. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató további akadály fennállás hiányában teljesíti, és törli a személyes adatokat. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy valamennyi a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi.

6 – Személyes adatok felhasználása, közzététele

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja át.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

7 – Személyes adatok kezelése, megőrzése

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

8 – Jogérvényesítés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Felhasználó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Szombathely, 2023.11.28.